SIA „RODAS”
Reģistrācijas Nr.LV40008160193

Rokdarbu Studija „RODAS”
Izglītības iestādes Reģistrācijas Nr. 3360800862
Stabu iela 49/1-2, Rīga, LV 1011
Tālrunis 25553568, 26050685
Mājas lapas adrese: http://rodas.lv/

e-pasts: info.rodas.lv@gmail.com

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
Profesionālās izglītības programmu

Tekstila un apģērbu tehnoloģija. „ Apģērbu konstruēšana un modelēšana”
Kods 20P 542 02 1
Tekstila un apģērbu tehnoloģija. „Apģērbu šūšanas tehnoloģija”
Kods 20P 542 02 1
Tekstila un apģērbu tehnoloģija. „Mājas tekstila izgatavošana un rotāšana”
Kods 20P 215 02 1

Rokdarbi. „Mašīnadīšanas tehnoloģijas pamati”.
Kods 20P 215 02 1

Rokdarbi. „Adīšanas tehnoloģija”
Kods 20P 215 02 1

Rokdarbi. „Modernās un klasiskās izšūšanas tehnoloģija”
Kods 20P 215 02 1

Rīga 2017

Saturs

1.Rokdarbu Studijas „RODAS” vispārīgs raksturojums…………………………………………………. 3
2 Rokdarbu Studijas „RODAS” darbības pamatmērķi…………………………………………………… 4
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde………………………………………………………… 6
4. Rokdarbu Studijas „RODAS” sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos  7

4.1. Mācību saturs………………………………………………………………………………………………… 7
4.1.1. Mācību iestādes īstenotās izglītības programmas……………………………………… 7

4.2. Mācīšana un mācīšanās…………………………………………………………………………………… 9
4.2.1. Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte………………………………………………………….. 9
4.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa…………………………………………………. 10

4.3. Izglītojamo sasniegumi…………………………………………………………………………………… 10
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā……………………………………………………. 10

4.4. Atbalsts izglītojamajiem………………………………………………………………………………….. 11
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo…………11

……. 4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana, drošība un darba aizsardzība…………………. 12
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā……………………………………………………………………… 12
4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai…………………………………………………….. 12
4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām……………………………………. 13

5. Mācību iestādes vide……………………………………………………………………………………….. 13
5.1. Mikroklimats…………………………………………………………………………………………. 13
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība………………………………………………………………. 14

6. Mācību iestādes resursi……………………………………………………………………………………… 14

…….. 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi……………………………………………14
6.1. Personālresursi……………………………………………………………………………………….. 15

7. Mācību iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana………………….. 19
7.1. Mācību iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana…………………………. 19
7.2. Mācību iestādes vadības darbs un personāla vadība……………………………………. 20
7.3. Mācību iestādes sadarbība ar citām institūcijām…………………………………………. 20

8. Citi sasniegumi………………………………………………………………………………………………………. 21

9. Mācību iestādes turpmākās attīstības galvenie virzieni………………………………………………… 21

 

 1. Rokdarbu Studijas „RODAS” vispārīgs raksturojums

Rokdarbu Studija „RODAS” (turpmāk tekstā Studija) dibināta 2010. gada 30. jūlijā kā SIA „RODAS” atsevišķa struktūrvienība, bet īslaicīgi dažādu veidu rokdarbu kursi tika organizēti jau vairākus gadus pirms tam. SIA „RODAS” ir juridiska persona, tai ir veidlapa ar logo attēlu un zīmogi un rēķini bankā.

Rokdarbu Studija „RODAS” darbojas uz SIA „RODAS” apstiprināta “ Studijas Nolikuma“ un “Darba reglamenta“ pamata.

Rokdarbu Studija ir veidota kā profesionālās pilnveides izglītības mācību iestāde. Studija īsteno licencētas un akreditētas profesionālās pilnveides programmas 160 un 240 stundu apjomā, kā arī dažādas meistarklases un Ekspress kursus kvalifikācijas celšanai rokdarbu mašīnadīšanas un šūšanas jomā.

Studijas mērķi – piedāvāt iedzīvotājiem mūžizglītības iespējas, sekmēt dažādas iedzīvotāju aktivitātes; organizēt kursus, seminārus. Popularizēt rokdarbu pieredzi un tradīcijas.

Studija orientēta uz apmācāmo kontingentu, kuram ir nepieciešamība profesionāla pārkvalifikācija, vai profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, kā arī jaunas šūšanas, mašīnadīšanas, rokdarbu prasmju apgūšana.

Studijas lepnums – visplašākais apmācību programmu klāsts no visām šāda tipa mācību iestādēm. Mēs apmācām 10 profesionālās programmas, kā arī Studijā ir iespēja apgūt ekskluzīvas programmas – tajā skaitā 2 pērļošanas programmas, un 2 izšūšanas programmas. Lai paplašinātu apmācību iespējas, ir izstrādātas 10 dažādas meistarklases.

Laika periodā pēc 2010.gada un 2012.gada Studijas akreditācijas, līdz šīm brīdim, Studijā tiek īstenotas šādas profesionālās pilnveides programmas sk. pielikumā Tabula 1

Mūžiglītība ir ļoti svarīgs faktors tautsaimniecības attīstībā. Tas ir viens no cilvēka konkurētspējas stiprināšanas veidiem, un iespējas attīstīt un pilnveidot savu kompetences profesionālās pilnveides izglītības sistēmā, un neformālā izglītības sistēmā visa mūža garumā.

Studija darbība ir orientēta uz Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Valstij ir svarīgi palielināt iedzīvotāju konkurētspēju un iespējas pielāgoties tirgus apstākļiem. Cilvēki ar pietiekamu konkurētspēju var rast attīstības un problēmu risinājumus sev, un pilnvērtīgāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē.

Rokdarbu Studija „RODAS” ir izteikta šādu uzdevumu risinoša mācību iestāde, kuras izglītojamo motivācija ir sociāli nobriedusi, viņiem ir vēlme paplašināt savas zināšanas un prasmes. No savas dibināšanas dienas un līdz šīm brīdim, Studijas galvenais uzdevums ir profesionāli risināt kvalifikāciju paaugstināšanu ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī Latvijas pilsoņiem no citām valstīm.

Studijā galvenie darbības organizatoriskie jautājumi ir – pedagoģiskā personāla darbības koordinācija, izglītojamo un Studijas sadarbības tiesiskie un apmācības kvalitātes jautājumi.

Studijas izglītojamo vecums ir ļoti dažāds, pašam jaunākajam bija 15 gadi, bet vecākajam 75 gadi. Studija uzņem abiturientus arī bez priekšzināšanām, 81% izglītojamo nav priekšzināšanu izvēlētajā programmā. Аkreditācijas laika periodā izglītojamo skaits bijis stabils sk. pielikumā Tabula 2.

Svarīga mācību iestādes prioritāte šajos gados ir sniegtās izglītības pieejamība Latvijas reģionu iedzīvotājiem, cilvēkiem ar mainīgiem darba laikiem, kā arī ārzemēs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem. Vasaras atvaļinājuma laikā Studijā tiek organizēti speciāli kursi (ekspreskursi).

Studijas štatā un ārpus tā, uz uzņēmuma līgumu pamata, strādā 6 augsti kvalificēti pedagogi.

Svarīgi Studijas uzdevumi ir pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides jautājumi. Studijas vadība veic pastāvīgu darbu Studijas pedagoģiskā sastāva saglabāšanā un pilnveidošanā. Pozitīvi, ka pedagogu darba pieredze skolā ir 4 gadi un vairāk. Zīmīga tendence ir tā, ka Studijas pedagogu kolektīvā iekļaujas arī jauni un pieredzes bagāti profesionāļi.

Studijas dibinātājuzņēmums – SIA „Rodas” veic pastāvīgus uzlabojumus Studijas materiālu – tehniskās un apmācības metodiskās bāzes uzlabošanai. Studijas vajadzībām pa šiem gadiem iegādāta un nodota izglītojamo lietošanā jaunākās paaudzes 10 šujmašīnas “ELNA“, 1 šujmašīna „Janoma”, 2 apdiedzamās mašīnas “ELNA“, 3 Japānu adīšanas mašīnas „Brother”, 2 Japānu adīšanas mašīnas „Silveer Reed”, 2 gludekļi, un citas palīgierīces.

Nokomplektēta un sistematizēta plaša tehniskās literatūras bibliotēka šūšanas tehnoloģijā un konstruēšanā. Studijas bibliotēkā glabājas vairāk kā 300 modes žurnālu „Burda”, „Шитье и крой“ („Šūšana un piegriešana”), „Модели для полных,“ („Modeļi lieliem izm’eriem’’ , ‘’Детская одежда’’ (Bērnu apģērbi”)/ ‘Шить легко и быстро’’ (Šūt ātri un vienkārši”) un Diana Moden’,’ kā arī citi metodiskie materiāli.

Studijai ir savas telpas, kas atrodas Rīgas centrā, Stabu 49. Minētās telpas atbilst mācību iestādes prasībām.

 

 1. Rokdarbu studijas ,,Rodas’’ darbības pamatmērķi.

 

Studijas vīzija ir kļūt par vienu no vadošiem profesionālās pilnveides izglītības iestādi rokdarbos un šūšanas jomā, realizējot arvien jaunas profesionālās pilnveides programmas, meistarklases un paātrinātus eskpreskursus. Studijai ir nepieciešams meklēt sadarbības partnerus radniecīgā jomā, apvienot savas pūles un profesionālās iespējas ar mērķi pilnveidot izglītības kvalitāti un paaugstināt kvalificētu speciālistu sagatavotības līmeni.

Studija uzskata par savu misiju veicināt tādu profesionālās pilnveides vidi, kur ikvienam izglītojamajam tiek dotas kvalitatīvas zināšanas un stabilas patstāvīgi īstenojamas amata prasmes.
Tas paplašina izglītojamo iespējas daudzpusīgai sevis pilnveidošanai, tādejādi paaugstinot izglītojamo konkurētspēju, spēju pielāgoties strauji mainīgajiem sociāli – ekonomiskajiem apstākļiem. Studijai vienlaicīgi īstenojot profesionālās pilnveides izglītību, kas cieši sasaistīta ar tehnoloģiskajām novitātēm.

 

Studijas mērķi ir:

 

Realizējot profesionālās pilnveides programmas, meistarklases un paātrinātus eskpreskursus. Studijas mērķis kļūt par vēl kvalitatīvāku profesionālās pilnveides izglītības iestādi rokdarbu, mašīnadīšanas, šūšanas tehnoloģijas, kā arī apģērbu konstruēšanas jomā. piedāvāt iedzīvotājiem plašākas mūžizglītības iespējas.

 • turpināt attīstīt profesionālās pilnveides izglītošanas modeli;
 • sekmēt Latvijas iedzīvotāju konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;
 • katra izglītojamā vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu garīgo un profesionālo potenciālu, lai veidotos par   patstāvīgu un vispusīgi attīstītu personību
 • turpināt attīstīt tādu profesionālās pilnveides izglītošanas modeli, kas dod iespējas cilvēkiem ar noslogotu profesionālo ikdienu veiksmīgi apgūt viņus papildus interesējošās prasmes un veicināt, ne reti, viņu profesionālās pārkvalifikācijas procesu
 • radīt iespējas imigrējušiem Latvijas pilsoņiem apgūt jaunas profesionālās iemaņas dzimtajā valodā un reģenerēties Latvijas tautsaimniecībā;
 • piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamos attiecīgo iemaņu veidošanā atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;
 • organizēt vienas dienas apmācības, pieaicinot vieslektorus zināšanu padziļināšanai;
 • sekmēt dažādas iedzīvotāju aktivitātes,
 • radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai, vai profesionālās pārkvalifikācijas;
 • izglītības kvalitātes uzlabošanai, dot iespēju izglītojamajam apgūt mācību programmu latviešu vai krievu valodā;
 • sekmēt mākslinieciskās uztveres veidošanu un attīstīšanu, kompozīciju izstrādi un analīzi, krāsu mācības teoriju un tās praktisko pielietojumu;
 • atjaunot interesi par dažāda veida rokdarbiem, piemērām, izšūšanu, rotas lietas izgatavošanu u.c.
 • dot izglītojamiem zināšanas par apgūstamajai tehnoloģijai izvirzītajām sanitāri higiēniskajām prasībām, darbavietas pareizu organizēšanu; zināšanas par darba aizsardzību, pirmo palīdzību un darba drošību, kā arī ar vides aizsardzību;
 • apkopot un analizēt izglītojamo viedokļus par apmācības procesa kvalitāti un rezultātiem;

 

Studijas uzdevumi:

 • Studijas vadībai turpmāk paplašināt sadarbību ar radniecīgām mācību iestādēm.
 • Studijas popularizēšanas jomā aktīvāk darboties reklāmas jautājumos sociālos tīklos un elektroniskajā vidē.
 • Turpināt sadarbību ar Latvijas televīzijas TV24 kanālu, aktualizēt informāciju par Studijas darbību. Uzfilmētā reklāmas īsfilma stāsta par Studijas RODAS realizētajām profesionālās pilnveides programmām, meistarklasēm un pedagogiem.
 • Rokdarbu Studijas svarīgs uzdevums ir pedagoģisko kadru profesionāla izglītošana jauno šūšanas, konstruēšanas un adīšanas tehnoloģisko paņēmienu jomā.
 • Studijas pedagogiem attīstīt jaunāko šūšanas un rokdarbu tehnoloģiju ieviešanu profesionālās pilnveides programmās. Iekļaut programmās darba paņēmienus ar jaunākajiem darba rīkiem un ierīcēm, kā arī savlaicīgi sagatavot izmaiņas izdales materiālos.
 • Veicināt mākslinieciskās uztveres veidošanu un attīstīšanu piesaistot vieslektorus un sadarbības partnerus.
 • Veltīt lielāku uzmanību zināšanām par apgūstamajām tehnoloģijām izvirzītajām sanitāri higiēniskajām prasībām, darbavietas pareizu organizēšanu; zināšanas par darba aizsardzību, pirmo palīdzību un darba drošību, kā arī vides aizsardzību.
 • Izmantot pašvērtējumu gan kā izglītības iestādes darba kvalitātes izvērtēšanas formu kopumā, gan kā katra pedagoga individuālā darba kvalitātes vērtējuma formu.
 • Nodrošināt iespējas jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai

 

Mērķa sasniegšanai izvirzīto uzdevumu izpildes rezultāti:

Studijā ir izveidots pedagogu kolektīvs, kurš vienlaicīgi ir gan profesionāli labi sagatavots, gan labi apguvis jaunākās apmācības procesa īpatnības darbā ar dažādu sociālo grupu un vecumu izglītojamajiem

Ir izstrādāts efektīvs un saturiski ietilpīgs izglītošanas metodiskais un programmu uzbūves modelis, kas piecu mēnešu apmācības ciklā veido izglītojamo konkrētas profesionālās prasmes un nodrošina izglītojamo spēju strādāt patstāvīgi zināmā prasmju amplitūdā.

Tiek īstenots individuāls darbs ar katru potenciālo un esošo izglītojamo jautājumā par izvēlētās apmācību programmas saturu, apmācības principiem, prasībām, sadarbības formām un sasniedzamajiem rezultātiem. Divas reizes gadā – septembra sākumā un janvāra beigās studija organizē ‘’Atvērto durvju dienas’’. Šajā laikā interesenti var iepazīties apmācības programmām, to realizēšanas laiku, kā arī satikties ar Studijas pedagogiem.

Studijā ir iespējas apgūt profesionālās pilnveides programmas dažādos apmācības termiņos, un izvēlēties 5-mēnešu, 10-mēnešu, un 2,5-3 nedēļu kursus. Šī sadarbība ir noformulēta abpusēji parakstītos sadarbības līgumos ar precīzi norādītām pušu saistībām un tiesībām.

Izglītojamo vērtējums ir viens no kritērijiem apmācības procesa efektivitātei, un tiek sistemātiski analizēts. Šim nolūkam tiek izmantotas Studijas vadības individuālas tikšanās ar grupām.

Apmācības procesa laikā tiek veikta visu izglītojamo anketēšana, anketās pausto viedokļu apkopošana, to apspriešana pedagogu sanāksmēs, metodiskās padomes sēdēs. Tādā veidā Studijas izglītojamo viedoklis veicina profesionālo programmu pilnveidi.

Vērtējums: labi

 

 

 1. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

2011g. Ekspertu komisijas atzinumā par akreditējamo izglītības programmu mācību centram tika sniegti šādi priekšlikumi izglītības programmas īstenošanas darbības pilnveidē:

Joma/Kritērijs

1. Ieteikumi. Papildināt mācību saturu arī ar latviešu etnogrāfijas studijām attiecīgajās tehnikās, tādejādi paplašinot interesentu loku. Veikt atlasi esošajā uzskates līdzekļu apjomīgajā klāstā un izveidot konkrētu, mūsdienīgu uzskates materiālu par rokdarbu tehniku pielietojumu apģērbu dizainā, aksesuāru dizainā, interjerā u.c., izglītojamajiem rādot labākās iespējas un sasniegumus šajā jomā. Turpināt izglītības programmu saturu pilnveidot atbilstoši nozares attīstībai.

Izpildīts:

Latviešu etnogrāfijas studijas iekļautas 3 rokdarbu programmās.

Adīšanas tehnoloģijas programmā:

 • kursa tēmā par zeķu adīšanu tiek skatīta arī klasiskās darba zeķes adīšana; tēmā par cimdu adīšanu, izmantota darba cimda adīšanas metodika.
 • Skatot 1. kursa tēmu „”Divkrāsainie adījumi”, kursu klausītājiem tiek demonstrēti etnogrāfiskie rakstainie cimdi.
 • kursa programmā iekļauta tēma – rakstaino etnogrāfisko cimdu valnīšu adīšana (t. sk. „Peles grauziens”, Rucavas robiņi, pīnīte, skujiņa u. c.).
 • Tamborēšanas tehnoloģijas programmā:
 • kursa tēmā par izstrādājuma malu aptamborēšanu, aplūkoti etnogrāfisko dvieļu galu aptamborējumi. 2. kursa programmā – divkrāsu tamborējumi Nīcas jakās apmalēs.
 • Modernās un klasiskās izšūšanas programmā:
 • kursā tiek aplūkota tēma – krāsainie etnogrāfiski izšuvumi.
 • kursā 3 tēmās tiek skatīti etnogrāfiskie baltie darbi (caurās vīles, divvirzienu izvilkumi un grieztie raksti).

Joma/Kritērijs

7.1. Ieteikumi. Izveidot pārskatu par iepriekšējā gada darba plāna izpildi, ņemot vērā pedagoģiskās padomes sēdē veikto darba analīzi.

Izpildīts:

Ņemot vērā pedagoģiskās padomes sēdē veikto darba analīzi, izveidots pārskats par iepriekšējā gada darba plāna izpildi, kur atzīmēts. ka:

 • Lai papildinātu šūšanas aprīkojumu iegādāta jauna šujmašīna ,,Janoma’’, šujmašīnas nokomplektētas ar papildus ierīcēm.
 • izglītojamo zināšanu pārbaudes pilnveidošanai izmantoti pedagogu ieteikumi.
 • veikta мājas lapas informācijas pārbaude un pilnveidošanai.
 • ar mērķi jaunu klientu piesaistei un apģērbu izgatavošanas, rokdarbu un mašīnadīšanas popularizēšanai uzfilmēta reklāmas filma par Studijas darbu.

Joma/Kritērijs

7.3. Ieteikumi. Paplašināt sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem, turpināt iesaistīties dažādos Latvijas un starptautiskos projektos, veicinot iestādes atpazīstamību un prestižu.

Izpildīts:

 • Studijā RODAS apmācības līmenis ir pietiekami augsts, darba devēji interesējas par mūsu apmācāmajiem, labākajiem no viņiem piedāvā darbu savos uzņēmumos. Mēs palīdzam sakontaktēties darba devējiem ar izglītojamajiem, lai veiksmīgāk risinātos darba iekārtošanās jautājumi.
 • 2014-2015.gadā Valsts Nodarbinātības dienesta un Studijas Rodas sadarbības projektā tika apmācīti bezdarbnieki ‘’Apģērbu konstruēšana un modelēšana’’, un ‘’Apģērbu šūšanas tehnoloģijas’’ programmās.
 • Lai veicinātu iestādes atpazīstamību un prestižu sadarbībā ar TV kanāla Rīga 24 operatoriem tika uzņemta profesionāla video filma par Studiju. Reklāmas filma nepārtraukti ir izvietota mūsu mājas lapā un youtube.com. Šis klips 3 reizes tika demonstrēts televīzijas kanālā Rīga24.
 • 2017.gadā ir noslēgta Vienošanās par sadarbību ar Mācību centru ‘’Bogomolov’ Image School’’, ar mērķi sniegt savstarpējus pakalpojumus, veikt informācijas apmaiņu, piedalītos kopīgos praktiskos projektos.

Vērtējums: labi

 

 1. Rokdasrbu studijas „Rodas” sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos:

Joma 4.1. Mācību saturs

Kritērijs 4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas.

Studijā profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana notiek pēc IKVD saskaņošanas. Nodarbības notiek pēc apstiprināta nodarbību plāna, kas ir pieejams visiem izglītojamiem. Studijā ir izstrādāts efektīvs izglītošanas metodiskais un programmu uzbūves modelis, kas 5-10 mēnešu apmācības ciklā veido izglītojamo konkrētas profesionālās prasmes un nodrošina izglītojamo spēju strādāt patstāvīgi.

Šobrīd Studijā notiek apmācība pēc šādām programmām:

„Apģērbu konstruēšana un modelēšana un šūšana”, 240st;

„Apģērbu konstruēšana un modelēšana”, 240st

„Tērpu konstruēšanas un modelēšanas pamati”, 160st;

„Apģērbu šūšanas tehnoloģija”, 240st;

„Apģērbu šūšanas pamati”, 160st;

„Mājas tekstila izgatavošana un rotāšana”, 160st;

„Tamborēšanas tehnoloģija”, 240st;

„Adīšanas tehnoloģijas pamati”, 240st;

„Adīšanas tehnoloģijas”, 160st;

„Mašīnadīšanas tehnoloģijas pamati”, 240st”;

„Mašīnadīšanas darba paņēmieni”, 160st”;

„Pērlīšu tehnikā izgatavotas rotaslietas”, 240st;

„Lentīšu izšuvumi un ziedu izgatavošanas pamati ” 160st,;

„Modernās un klasiskās izšūšanas tehnoloģijas” 240st;”

„Moderno un klasisko izšūšanas tehnoloģiju pamati” 160st;”

Programmas apguves kontaktstundu plānojums ir apstiprināts, un atbilst licencēs norādītajam. Izglītības programmu plānojumā un īstenošanā ir ievērota apgūstamo teorētisko jautājumu un praktisko nodarbību satura pēctecība.

Pedagogi perfekti pārzina mācību priekšmetu standartos izvirzītos mērķus, uzdevumus, mācību saturu, izglītojamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtēšanas formas un paņēmienus. Pasniedzēji īsteno plānoto mācību satura apguvi, darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta pasākumus, un nepieciešamības gadījumā veic tajā korekcijas.

Mācību kursa pasniedzējs piedalās izglītības programmu izstrādē un patstāvīgi izstrādā apmācības programmu savā mācību priekšmetā.

Katrai nodarbībai kursa pasniedzējs sagatavo mācību metodiskos un izdales materiālus latviešu un krievu valodā, kā arī sagatavo attēlus un izveido darba paraugus. Izveidotie uzskates līdzekļi palīdz izglītojamajiem vieglāk uztvert mācību vielu un veiksmīgāk apgūt darba paņēmienus.

2 nedēļas pirms mācību kursu sākuma, 1 sadales materiāla eksemplārs tiek nodots Studijas administrācijai tā apstiprināšanai. Pēc apstiprināšanas izdales materiāla eksemplārs glabājās mācību klasē slēgtā vietā.

Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Vadība un pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu/kursu programmu pilnveidē. Pirmajā

Pirmajā nodarbībā pasniedzēji iepazīstina apmācāmos ar iekšējas kārtības noteikumiem, darba drošības noteikumiem, par apmācības norisi un to apmaksu, kā arī ar Studijas apmācības programmu.

Nodarbības notiek pēc apstiprināta nodarbību plāna, kas ir pieejams visiem pedagogiem un izglītojamiem.

Par izmaiņām mācību priekšmetu nodarbību sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Gadījumā, ja pedagogs, attaisnojošu iemeslu dēļ, nevar izvest nodarbības nozīmētajā laikā, viņam ir pienākums laicīgi par to paziņot Studiju administrācijai.

Pēc vienošanos ar Studiju administrāciju un apmācāmo grupu, nodarbības var tikt pārceltas uz citu laiku, vai arī, ja tas ir iespējams, tās izvedīs cits pasniedzējs. Ja pasniedzēju maiņa netiks veikta, pedagogam ir jāpaziņo apmācāmajiem par nodarbību pārcelšanu uz citu laiku.

Lai mācību procesu padarītu pēc iespējas pilnvērtīgāku un nodrošinātu katram kursu dalībniekam individuālu pieeju atbilstoši viņa sagatavotības pakāpei un priekšzināšanu līmenim apmācība notiek nelielās grupās no 2 līdz 8 cilvēkiem vienā grupā.

Rokdarbu Kursu programmā ir iekļautas tēmas no etnogrāfijas klāsta, kas veido izglītojamā attieksmi dabu, kultūru, un veicina izpratni par citām kultūrām.

Studijas mācību kursa apjoms ir liels un satur daudz teorētisko zināšanu un lielu skaitu praktisko iemaņu. Dažiem mācību kursiem mūsu Studijā ir vairākas sarežģītības pakāpes, tas ļauj izglītojamajiem izvēlēties optimālu apmācības laiku.

Ar izglītojamajiem tiek noslēgts apmācību līgums, kurā tiek precizētas izglītojamās, un izpildītāja – Studijas tiesības (arī par līguma laušanas, apmācību pārtraukšanas varbūtību).

Izglītojamajam tiek izsniegts programmas apguvei nepieciešamais materiāls, kur ir atrodama visu pasniedzēju sagatavotā informācija, tādējādi pat ja izglītojamajam atsevišķos gadījumos nav iespējams apmeklēt klātienes nodarbību, viņš/-a mācību vielu var apgūt patstāvīgi. Mācību materiāli ir sagatavoti pēc iespējas viegli uztverami, un mācību programmai atbilstoši visas programmas apjomā.

Vērtējums: labi

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās

Kritērijs 4.2.1. Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte

 

Studijā ievēro vērtēšanas procesā normatīvo aktu prasības, izglītības iestādē vērtē gan izglītojamo apmācību rezultātus, gan pedagogu darba kvalitāti.

Pasniedzēju profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvajām prasībām. Visiem Studijas pasniedzējiem ir atbilstoša tehniskā izglītība un arī pedagoģiskā izglītība, vai arī pasniedzēji pašlaik mācās programmā ‘’Pedagoģijas pamatus’’.

Būtiskākais pasniedzēju darba kvalitātes novērtēšanas kritērijs ir anonīma izglītojamo anketēšana, kas objektīvi atspoguļo pasniedzēju veikumu, un sadarbību ar izglītojamajiem. Anketēšanas rezultātus izmanto tālākai darba plānošanai un metodiskajā darbā.

Mācību stundas plānojums ir strukturēts. Pirmajā nodarbībā pedagogi skaidro izglītojamiem par apmācības plānu, un programmas īstenošanu, un prognozējamajiem mācību rezultātiem. Mācību kursa izdales materiālos katram izglītojamajam ir izklāsts par ieskaites un/vai eksaminācijas darbu un ieteikumi šī darba izstrādei. Eksaminācijas darba izveides laikā pasniedzēji konsultē apmācāmos par nepieciešamajiem pārbaudes darba parametriem, un prasībām.

Pedagogi mācību kursu programmu īstenošanai, nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi, un mūsdienu aktualitātēm. Studijā izmanto izdales materiālus, kurus pasniedzēji speciāli izstrādā mācību kursu apgūšanai, tie tiek regulāri atjaunoti un papildināti ar aktuālām tēmām un jaunākajām tehnoloģijām

Pasniedzēji veicina izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību. Tiek plānotas daudzveidīgas izglītojamo pārbaudes un pašpārbaudes iespējas, testu, un tehnoloģisko risinājumu pamatojums.

Rokdarbu programmās daži mācību līdzekļi ir nodrošināti izglītojamiem elektroniskajā veidā, tas dod iespējas kvalitatīvāk sagatavoties nodarbībai, iepazīties ar citu valstu pieredzi un kultūru.

Izglītojamo paškontrolei ir sagatavoti atbilstoši pārbaudes darbi, un praktiskie uzdevumi, kuri ir pieejami jau no pirmās mācības dienas. Tādejādi pedagogi veicina izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību.

Šūšanas un rokdarbu studijā „RODAS” mācās, galvenokārt ļoti motivēti cilvēki. Par to liecina, ka izglītojamie mācās vairākas profesionālās programmas. Piemēram pēc ‘’Apģērbu šūšanas tehnoloģijas’’, kursu beigšanas apmācāmie nereti piesakās uz mācībām ‘’Apģērbu konstruēšanu un modelēšanu’’.

Studijas vadība regulāri seko un ir pārliecinājusies, ka pedagogi prasmīgi veido un vada dialogu ar izglītojamajiem, kā arī respektē viņu izteiktos viedokļus.

Pedagogu un izglītojamo saziņa virzīta uz pozitīvu domāšanu, ievērojot savstarpējo attiecību toleranci.

Lai mācību procesa laikā sasniegtu maksimālo iespējamo rezultātus, kursos izmanto šādas mācību metodes un paņēmienus:

 • demonstrējums (pasniedzējs rāda un stāsta dalībniekiem, kā paveicams darbs);
 • stāstījums (izklāsts, lekcija) – pasniedzējs izklāsta temata saturu, dalībnieki veido pierakstus un uzdod jautājumus; kā arī viņiem ir izdalīti materiāli par apgūstamo tēmu;
 • praktiskais darbs (dalībnieki veic mācību uzdevumus, pielietojot apgūtās prasmes un zināšanas);
 • radošais darbs (izstrādājumu izgatavošana ar mērķi īstenot savas radošās ieceres, pielietojot apgūtās zināšanas un prasmes);
 • kooperatīvās mācīšanas metodes (darbs grupās) – dalībnieki strādā grupās, kurās iesaistītie cilvēki ir ar dažādām zināšanām, dažādu pieredzi, viņi mācās cits no cita, apmainās ar idejām un informāciju, notiek aktīva mijiedarbība starp grupām; pasniedzēja organizē norisi un konsultē dalībniekus;
 • ekspozīcijas iekārtošana – dalībnieki noformē savus izstrādājumus, sagatavo anotācijas, izveido savu darbu izstādi un prezentē darbus.
 • Izglītojamo anketās paustais vairākuma viedoklis liecina, ka skolas pedagogi saprotami izskaidro programmas apguves mērķus un uzdevumus, balstās uz iepriekš mācīto, un sagatavoto izdales materiālu, ievēro tehnoloģiskos principus, absolūtā vairākumā gadījumu novērtē, vai izglītojamie izpratuši tēmu un praktisko uzdevumu, nepieciešamības gadījumā, aktualizē individuālu konsultatīvu darbu.

Vērtējums: labi

 

Kritērijs 4.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Pedagogi un Studijas vadība sistemātiski izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus, vadoties pēc Studijā izstrādātas „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības”, kas nosaka vienotu pieeju mācību rezultātu izvērtēšanā. Vērtēšanas metodes atbilst mācību programmu specifikai. Apmācāmo pārbaudes secina, ka viņiem ir saprotami un īstenojami pārbaudes darbu veikšanas nosacījumi.

Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas – tiek vērtētas 10 ballu sistēmā un ar „ieskaitīts”, „neieskaitīts”.

Pedagogi un izglītojamie pārzina vērtēšanas formas, kas tiek īstenotas, pamatojoties uz kritērijiem, ballēs gan apmācības procesa laikā, gan apmācības ciklu noslēdzot. Izglītojamo ieskaišu darbu vērtēšanas sistēma ir skaidra un saprotama, un tā ir izstrādāta speciālā tabulā, tā ļauj ātri un objektīvi vērtēt iesniegtos darbus. Šī tabula atrodas gan pedagogiem, gan izglītojamajiem pieejamā vietā. Līdz ar to izglītojamie skaidri zina pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēti viņu iesniegtie ieskaišu darbi.

Eksāmenu izglītojamajiem pieņem komisija, un tiek noformēts eksāmena protokols. Eksāmenu dienā tiek vērtēti gan apmācāmo praktiskie darbi, gan teorētiskā darba izstrāde. Pamatojoties uz eksāmena protokolu, tiek rakstīts Studijas direktora rīkojums par apliecību izsniegšanu.

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto pedagogu metodiskā darba pilnveidē. Izglītojamo sasniegumi tiek apkopoti kopsavilkuma žurnālos un programmas apguves apliecību sekmju izrakstos.

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti:

-          Metodiskās padomes sēdēs

-          Apspriedēs pie Studijas vadības

Vērtējums: labi

 

Joma 4.3. Izglītojamo sasniegumi

Kritērijs 4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.

Studijas vadība, sadarbībā ar izglītojamajiem cenšas pētīt šī kritērija klātesamību viņu izglītošanās motivācijā. Jāatzīmē, ka 80-90% izglītojamo šo izglītošanās iespēju izmanto savu personīgo uzdevumu risināšanai, nesaistītai ar prasmju pielietošanu ikdienas darbā. Daudzi iegūtās zināšanas izmanto savas ģimenes budžeta papildināšanai, apģērbus un aksesuārus izgatavošanu pateicoties iegūtām zināšanām un prasmēm. Līdz ar to viņiem rodas motivācija savu pašizglītošanos turpināt.

Ar izglītojamo piekrišanu viņu mācību darbi tiek fotografēti un ievietoti Studijas ” RODAS” mājas lapā. Mācību kursa noslēgumā tiek veidota kursu dalībnieku mācību darbu atskaites izstāde, kurā tiek uzskatāmi demonstrētas mācību procesa laikā apgūtās prasmes un iemaņas.

10 – 15% apmācāmo šīs izglītības zināšanas plāno izmantot kā papildus nodarbošanos savam pamatnodarbošanās veidam, vai neizslēdz arī profesionālās pārkvalificēšanās iespēju, ja apstākļi tam būs labvēlīgi.

Vērtējums: labi

 

Joma 4.4.Atbalsts izglītojamajiem

Kritērijs

4.4.1. Izglītojamo psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts

Lai interesenti varētu operatīvi iegūt informāciju no pirmavotiem, ar profesionāla programmētāja līdzdalību Studijā ir veikts liels darbsradīta mūsdienīga mājas lapa, kura atrodas adresē www.rodas.lv

Šajā mājas lapā ir norādīti visi Studijas pasniedzēji ar fotogrāfijām, norādīta viņu izglītība, un īss pasniedzēja profesionālās dzīves stāsts. Tāpat mūsu mājas lapā ir izvietoti reklāmas saukļi par katru rokdarbu veidu, programmu īss apraksts, kursu sākuma datumi un cenas. Lai atvieglotu pierakstu uz izvēlētajiem kursiem ir izstrādāta speciāla pieteikšanās anketa: profesionālajiem kursiem, ekspreskursiem un meistarklasēm.

Tādā veidā apskatot Studijas mājas lapu abiturients saņem vispilnvērtīgāko informāciju par RODAS iespējām.

Nav mazsvarīgi, ka мācību kursa laikā izglītojamie var saņemt dažādas mācību maksas atlaides.

Ņemot vērā, ka dzīvē var būt dažādi apstākļi, Studijas vadība vienmēr cenšas nākt pretī izglītojamajam. Tāpēc, ja rodas nepieciešamība, kursu dalībnieks, savlaicīgi brīdinot pasniedzēju, var uz laiku pārtraukt mācības un vēlāk turpināt vai nu tajā pašā grupā vai pievienoties nākamajai grupai.

Izglītojamo rīcībā ir nodota telpa tējas, kafijas dzeršanai, pusdienošanai. Studijā tiek izmantots speciāli filtrēts aukstais ūdens. Tēja un dzeramais ūdens izglītojamajiem tiek nodrošināts bez atlīdzības.

Jaunajam 2017.-2018. mācību gadam Studija sagatavojusi „RODAS” Privilēģiju karti, kura garantē 5 līdz 20% pirkumu atlaides 23 Rīgas veikalos, kuros pārdod audumus, diegus, dziju, šūšanas, pērļošanas un aizkaru izgatavošanas piederumus.

Šo karti kopā ar veikalu sarakstu savā īpašumā iegūs visi mūsu kursu klausītāji, gan bijušie, gan topošie. Par kartes saņemšanu nav jāmaksā.

Studijā lielu uzmanību velta izglītojamo drošības garantēšanai. Skolas apmācības telpas ir nodrošinātas ar pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas komplektiem.

Telpas aprīkotas ar atbilstošu mēbelējumu šujam tehnikas ērtai un drošai novietošanai, kā arī ar darba galdiem un kvalitatīviem krēsliem. Izglītojamo vajadzībām iegādātās jaunas gludināšanas iekārtas.

Studijas izglītības programmu plānojums profesionālā jomā ir tik intensīvs, ka praktiski nav atrodamas rezerves pasākumiem, kas virzīti uz izglītojamo iekļaušanu, ar izglītības programmu nesaistītos izglītošanas pasākumos.

Kursos mācās pieauguši cilvēki ar dažādu dzīves pieredzi, bieži ar pretējiem dzīves uzskatiem. Tāpat Studijas kursu nodarbībās izglītojamajiem māca pacietību un tolerantu attieksmi pret citu viedokli.

Dažādu nacionalitāšu cilvēki kontaktējoties izsaka savu viedokli, kā arī viens otram palīdz. Daži nākot uz kursiem neslēpj, ka viena no prioritātēm ir labāk apgūt latviešu vai krievu valodu, tāpēc arī ir ļoti pat ieteicamas dažādu tautību apmācības grupas.

Mācības, pēc klausītāja izvēles, notiek latviešu vai krievu valodā.

Mācību kursus pasniedz profesionāli pasniedzēji, kuri kur brīvi pārvalda abas minētās valodas, seko līdzi klausītāju panākumiem, sniedz rekomendācijas, dod padomus un atbild uz jautājumiem.

 

Vērtējums: labi

 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).

 

Studijas telpu sanitārie mezgli ir nodrošināti ar personīgās higiēnas kompleksiem.

Studijas telpām ir pilsētas apkures, kas ļauj mācību telpās uzturēt nepieciešamo temperatūras režīmu. Lai uzturētu komfortu telpās rudens un pavasara periodā tiek izmantoti eļļas kaloriferi.

Studijas telpās, atbilstoši prasībām, ir izvietoti evakuācijas plāni. Darba drošības noteikumu instrukcijas saņem visi izglītojamie un par to apgūšanu parakstās darba drošības žurnālos

Par telpu piemērotību izglītošanas procesiem ir attiecīgi

 • Valsts veselības aģentūras slēdziens Nr. 10-9/4351/318
 • Valsts Ugunsdzēsības u glābšanas dienesta atzinums Nr. 22/8-184-35.

Vērtējums: labi

Kritērijs 4.4.3.

Atbalsts karjeras izglītībā

2013. – 2014.g. izglītības iestāde Studija Rodas iesaistījās ESF programmā un sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru iekļāvās bez darba esošu personu profesionālās pārkvalifikācijas programmā. 34 personas šīs programmas ietvaros izmantoja NVA dotās iespējas profesionāli pilnveidoties šūšanas un rokdarbu Studijā „RODAS”.

Zināma daļa izglītojamo Studijā uzsāk apmācību ar domu veikt profesionālo pārkvalifikāciju, vai uzsākt uzņēmējdarbību.

Vairāki Studijas absolventi, pateicoties Studijas kursiem ir paplašinājuši sniegto pakalpojumu klāstu. Par sasniegumiem var uzskatīt faktu, ka vairāki desmiti Studijas absolventu izmanto apgūtās zināšanas, praktiskās iemaņas un prasmes, veidojot savus uzņēmumus, tie nodarbojas mājas tekstila, apģērbu šūšanas un konstruēšanas, kā arī mašīnadīšanas jomā.

Pēc kursu beigšanas kursu klausītājs var turpināt izglītību citās profesionālās izglītības programmās, izglītoties dažāda veida profesionālās meistarības pilnveides programmās.

Vērtējums: Labi

 

Kritērijs 4.4.4.

Atbalsts mācību darba diferenciācijai.

Rokdarbu Studijā „RODAS”, tās rīcībā esošo iespēju robežās, sekmē atbalstu mācību darba diferenciācijai. Šī darba pamats skolā ir iespējami individuāla pieeja katram izglītojamajam.

Lai potenciālais kursu klausītājs varētu novērtēt Studijas mācību programmu kvalitāti, pasniedzēja kvalifikāciju un piedāvāto mācību materiālu.

Mācības Rokdarbu Studijā „RODAS” paredzētas dažāda vecuma cilvēkiem ar dažādām izglītības pakāpēm. Tās notiek pēc pašu pasniedzēju sastādītām oriģinālām mācību programmām savā priekšmetā, kuras veidotas pēc principa „no vienkāršākā uz sarežģītāko” – materiāla sarežģītības pakāpe programmā tiek paaugstināta pakāpeniski. Lai pabeigtu apmācību kursus, nav nepieciešamas iepriekšējās prasmes.

Neliels apmācāmo skaits grupā (no 2 līdz 8 cilvēkiem) ļauj diferencēt mācību procesu un piemērot to cilvēkiem ar dažādu apmācības līmeni, ņemot vērā katra izglītojamā īpašības un vajadzības.

Studija piedāvā visus teorētiskos materiālus kā latviešu, tā krievu valodā. Katrā mācību nodarbībā katram klausītājam tiek izsniegtas 10-15 lappuses mācību vielas teorētiskā izdales materiāla izvēlētajā valodā.

Lai paplašinātu apmācību iespēju un padarītu to maksimāli pieejamu visiem interesentiem, Studija organizē mašīnadīšanas, apģērbu šūšanas un konstruēšanas Ekspreskursus.

Šo 2,5 nedēļu laikā izglītojamie iegūst zināšanas, kuru apguve parastās mācību programmas ietvaros prasītu piecus mēnešus. Piedāvātie mācību kursi ir lieliska iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību pie profesionāla pasniedzēja, ietaupot laiku, kas ir īpaši aktuāli studēt gribošajiem no citām pilsētām.

Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem ir pieejamas individuālas klātienes vai telefoniskas konsultācijas. Biežāk gan izglītojamos konsultē pasniedzēji ir vienmēr „atvērti” sarunai ārpus nodarbību laika.

Viss apmācību process skolā ir izglītojamo personīgi izvēlēts, daudzveidīgi radoši projekti, kuru apgūšana ir kolektīva un individuāla darba pieeja. Šī procesa ietvaros, ne reti, izkristalizējas īpaši talantīgas un profesionāli daudzsološas personības.

Vērtējums: Labi

 

Kritērijs 4.4.5.

Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

 

Studijā ir patstāvīgi pieejami resursi, lai nodrošinātu kursu un apmācības pieejamību izglītojamiem ar īpašām vajadzībām, izņemot ar kustību traucējumiem.

Kursu mācību telpas tika izraudzītas ar mērķi, lai tajās daļēji varētu uzņemt arī dalībniekus ar speciālām vajadzībām. Nodarbības notiek telpās, kuras atrodas vēsturiskā ēkā Rīgas centrā 1. stāvā. Ir ērta sabiedriskā transporta satiksme. Ir iespēja novietot savu transporta līdzekli rezervētā stāvvietā mājas pagalmā.

Studijas pasniedzēja Anda Mazvērsīte ir ieguvusi speciālu izglītību, lai varētu strādāt ar izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām.

Studijas pasniedzēja Nora Edžiņa ir beigusi kursus ‘’Pedagoģiskais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem’’.

 

 

Joma 5. Izglītības iestādes vide

Kritērijs 5.1.

Mikroklimats

 

Izglītības iestāde tiek vadīta, balstoties uz demokrātiskiem principiem, un tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi izglītojamiem un visiem darbiniekiem. Studijas vadība pastāvīgi rūpējas, lai jebkurš jautājums, kas spētu ietekmēt mācību iestādes mikroklimatu, tiktu uztverts savlaicīgi, apspriests un tajā pieņemts pareizākais risinājums.

Pedagogu kolektīvu veido cilvēki ar ilgu darba pieredzi gan Studijas dibinātāj uzņēmumā, gan Studijas. Pedagogu vidū valda sapratne, koleģialitāte, savstarpēja cieņa un izpalīdzība.

Studijas kolektīvs ir profesionālu, un savā darbā kompetentu domubiedru komanda. Studijā valda labvēlīga gaisotne, pasniedzēji sadarbojas, un palīdz cits citam, vajadzības gadījumā viņi aizvieto saslimušo kolēģi.

Studijā rūpējas par to, lai visi izglītojamie un pedagogi darbotos vidē, kas sekmē komforta sajūtu un sadarbības vislabāko rezultātu.

Uzsākot apmācības, Studijā nav obligāti nepieciešamas iepriekšējās zināšanas, kā arī nav nacionālo ierobežojumu. Mūsu mācību iestādi ir absolvējuši gan dažādu tautību, gan dažādu dzimumu, gan dažādu ticību pārstāvji. Nodarbību laikā ir draudzīga vide, un līdz šim nekad nav bijuši konflikti starp izglītojamiem un pedagogiem dažādu pasaules uzskatu dēļ. Studijā kursus vada dažādu tautību pasniedzēji, un tas sekmē dažādu kultūru iepazīšanu.

Saliedējoši ir pedagogu un izglītojamo kopīgi tējas baudīšanas pasākumi Studijas atpūtas telpā.

Studijas mikroklimats vērtējams kā ļoti labs, pateicoties sakārtotai, profesionāli kvalitatīvai un prasīgai izglītošanas sistēmai Studijā, no vienas puses un iejūtīgai, uz individuālu komunikāciju vērstai, izglītojamo un pedagogu sadarbībai, no otras puses.

Vērtējums: ļoti labi

 

Kritērijs 5.2.

Fiziskā vide un vides pieejamība.

 

Kursu vadīšanai tiek izmantotas 4 plašas telpas: 30 m2, 15 m2, 25 m2, 24 m2 platībā, un tās ir paredzētas 2 – 10 cilvēku lielai grupai.

Studijas sanitārie apstākļi atbilst mācību procesa prasībām saskaņā ar Valsts Inspekcijas atzinumu. Telpās ir pietiekams apgaismojums, tās ir iekārtotas, ērtas, labi atbilst savam uzdevumam, un piemērotas mācību procesa vajadzībām.

Studijas telpas ir izremontētas, estētiski noformētas, iekārtotas ērtai to izmantošanai. Visās studijas telpās ir pilsētas apkures sistēmas, kas rudens/ziemas periodā nodrošina telpu kvalitatīvu apsildīšanu.

Studijas telpas ir drošas, redzamā vietā ir evakuācijas plāni, ir norādītas ieejas, izejas un telpas nodrošinātas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un ugunsdrošības, kā arī ir ierīkota signalizācijas trauksme ugunsgrēka gadījumā.

 

Vērtējums: labi

 

Joma 6.

Izglītības iestādes resursi

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

 

Studijas telpas atrodas Stabu ielā 49, Rīgā. Ar mācību telpu īpašnieku ir noslēgts beztermiņa nomas līgums.

Studijā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu vajadzību nodrošināšanai. Telpu iekārtojums atbilst visām sanitāri – higiēniskajām prasībām, tās ir labi aprīkotas ar funkcionālām mēbelēm, gludināšanas iekārtām un telpām konstrukciju veidošanai, auduma izklājumu plānošanai un piegriešanai.

Kursu vadīšanai iepirktas jaunas šūšanas un adīšanas mašīnas, kā arī cita tekstilmateriālu apstrādes tehnika, datori. Pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas rokdarbu, mašīnadīšanas un šūšanas tehnoloģiskajam procesam atbilstošas mēbeles.

Studijā iekārtota arī speciālās literatūras bibliotēka. Telpas ir nodrošinātas ar datoriem, televizoriem un kopējamo iekārtu, lai efektīvāk pasniedzēji varētu skaidrot jaunās vielas un tehnoloģijas.

Studijas administrācija atrodas atsevišķā telpā, kas nodrošina produktīvu darbu materiālu sagatavošanu un mācību darba plānošanu.

Lai pedagogi un izglītojamie varētu pilnvērtīgāk atpūsties mācību pārtraukumā, uz Studijas rēķina tiek iepirkta tēja, kafija un cukurs. Telpās ir pieejamas elektriskās tējkannas un nepieciešamie trauki. Līdzpaņemto ēdienu uzsildīšanai telpās ir uzstādīta arī mikroviļņu krāsns.

Izglītojamo un pedagogu aptaujas liecina, ka Studijā ir visi mācīšanai un mācīšanās procesam nepieciešamie resursi un vajadzības gadījumā vienmēr tiek saņemts atbalsts no Studijas vadības.

 

Vērtējums: Labi

 

Kritērijs 6.2.

Personālresursi

 

Studijas pedagoģiskais personāls ir augsti kvalificēts. Skolas direktorei ir maģistra grāds pedagoģijas zinātnē,

Visiem Studijas pedagogiem ir speciālā tehniskā izglītība un vairākumam no viņiem arī pedagoģiskā izglītība. 60% pedagogu ir ar augstāko profesionālo izglītību 40% pedagogu ar vidējo speciālo izglītību. Viņu darba pieredze kursu vadīšanā pieaugušajiem ir dažāda: darba stāžs pieaugušo apmācībā svārstās robežās no 1- 10 gadiem. 50% pedagogu darba pieredze skolā ir 10 gadi un vairāk.

Pedagogi tiek pieņemti darbā, balstoties uz viņu izglītību un darba pieredzi konkrētajā sfērā. Pedagogus pieņem darbā uz līguma pamata, kuram kā neatņemama sastāvdaļa ir amata apraksts vai tiesību un pienākumu apraksts līgumā.

 

Direktore

Izglītība

 

 • Latvijas Universitāte: Vidusskolas vācu valodas skolotājas kvalifikācija
 • RSEBA: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
 • Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums – sekretāres – lietvedes specialitāte

Kursi

SIA “ Tempus LS” – intensīvie angļu valodas kursi Intermediate level

Agrita lielāko daļu sava brīvā laika vienmēr ir veltījusi dažādu veidu rokdarbiem, tā ir bijusi iespēja radīt skaistus un individuālus izstrādājumus.

Agrita – daudzus gadus esmu strādājusi administratīvos darbus dažādos uzņēmumos, un gala rezultātā tomēr esmu sapratusi, ka mani vairāk uzrunā radošais darbs un rokdarbu izstrādāšana.

 

 

Studijas pasniedzēja: mašīnadīšanas kursi, meistarklases

 

Izglītība

 • Rīgas Tehniskā universitāte: Arodpedagogs
 • Rīgas vieglas rūpniecības tehnikums: „Trikotāžas ražošana”, Tehniķis-tehnologs

Kursi

 

Jau 25 gadus veiktais darbs saistās ar individuālo apmācību mašīnadīšanā.

No 1976.g. strādā par trikotāžas adīšanas skolotāju Purvciema Amatu skolā, un jau 5 gadus strādā Studijā RODAS, kā māsīnadīšanas pasniedzēja

Regulāri piedalījās dažādos ES projektu pasākumos Lietuvā, Igaunijā un Somijā.

Lietpratīga, taktiska, smalkjūtīga, organizēta, ar radošu pieeju darbam, pacietīga, līdzsvarota – tā viņu raksturo darba kolēģi un izglītojamie.

 

 

Studijas pasniedzēja: Apģērbu konstruēšana, šūšanas tehnoloģijas, meistarklases

Izglītība:

 • Rīgas 16. arodvidusskola (virsdrēbju drēbnieka specialitāte, 5.kategorija)
 • RTU Humanitārais institūts (arodpedagoģijas sertifikāts)
 • Latvijas Amatniecības kamera (dāmu drēbnieka amata meistara     diploms Nr. 430/3741)
 • RTU Humanitārais institūts (arodpedagoģijas koledža)

Kursi:

Biznesa korespondence 2000. 1.,2.,3. kārta

Profesionalitātes pilnveidošanas kursi

Modes tendences, stilu konsultācijas par krāsām

Profesionalitātes pilnveidošanas kursi, (modes aktualitātes, jaunākie palīgmateriāli tekstilrūpniecībā)

Profesionalitātes pilnveidošanas kursi, (modes aktualitātes, stila veidošana)

Floristikas kursi (9. meneši)

Praktiskā palīdzība lietvedībā

Mākslīgo ziedu izgatavošana

Personāla vadība kā attīstīt labvēlīgu darba vidi

Modes aktualitātes, stila veidošana.

Dāmu drēbnieka eksperta sertifikāts Nr. 9/743306/011

Tekstiliju izgatavošanas tehnoloģijas

Dekupāžas kursi

Amata meistara prakses sertifikāts Nr. 15-1/4-8/1

Dāmu drēbnieka eksperta sertifikāts Nr. 9/743306/001

Romiešu žalūzijas un mīkstie lamberkēni.

Drēbniecība nav tikai apģērbs, bet arī viss dizains, kas ar to saistās, tad nepārtraukti sevi pilveidoju dažādu aksesuāru izgatavošanā. Makslīgo ziedu izgatavošana, filcēšana, pečvorka mājas tekstīlijās un apģērbos, perlīšu pinumi un izšuvumi.

Man nepatīk nekvalitatīvs apģērbs, šādā veidā saskatīju iespēju, kā cīnīties ar nekvalitatīvu apģērbu tirgotājiem, un mācīt cilvēkiem izvelēties kvalitatīvas preces.

 

Studijas pasniedzēja: Adīšanas, tamborēšanas, pērļošanas, izšūšanas kursi

Izglītība:

 • Latvijas Valsts universitāte ģeogrāfijas, un papildus rasēšanas, zīmēšanas un darbmācības specialitātē, iegūstot ģeogrāfijas, rasēšanas un darbmācības skolotāja kvalifikāciju
 • Valsts universitātes diplomā piešķirtā kvalifikācija pielīdzināta profesionālā maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.
 • Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola, mākslinieciskās izšūšanas specialitātē, iegūstot mākslinieka- meistara kvalifikāciju.

Kursi

Starptautiskā cimdu adīšanas seminārā “Adīsim Kurzemē!”

Latvijas Nacionālais kultūras centrs – semināru cikla „Latviešu tautas tērpu darināšanas pamati” nodarbības: virsdrēbes, vīriešu apģērbi.

Zinātniskās konferences Izglītība zinātnei un praksei sekcijas Mājturība un tehnoloģijas sēdē (dalības apjoms vērtēts 10 stundu apjomā)

Latvijas Nacionālais kultūras centrs – semināru cikla „Latviešu tautas tērpu darināšanas pamati” nodarbības: apavi un zeķes.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs – semināru cikla „Latviešu tautas tērpu darināšanas pamati” nodarbības: viss par vainagiem un galvassegām.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas programmas “Kritiskās domāšanas prasmju pilnveide dažādu mediju integrētā satura apguvē (A)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas programmas „Lasītprasmes attīstīšana mājturības un tekstila mācību procesā” apgūšanu 12 stundu apjomā.

Apliecība par piedalīšanos 4 stundu seminārā speciālās izglītības īstenošanas problēmas risinājumi mājturības un tehnoloģiju mācību procesā.

4 gadus strādājusi par rokdarbu nodaļas redaktori žurnālā “Zeltene “. Ir vadījusi kursus mezglošanā, batikā, pērlīšu darbos. Interesējas par pasaules tautu etnogrāfiju un kultūru, taču seko līdzi arī modernās lietišķās mākslas un modes tendencēm. No 9 gadu vecuma kolekcionē materiālus par dažādu tautu tautastērpiem.

 

Studijas pasniedzēja: Mašīnadīšanas kursi, iepazīšanās nodarbības

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte: pedagoģija
 • Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola

Kursi

Plecapģērbu konstrukcijas izgatavošana. Kleitas, tunikas un džempera modelēšana atbilstoši modes tendencēm’

LR IZM: Pedagoģiskā saskarsme, respektējot mūsdienu jauniešu pasaules uztveres īpatnības un sociālās problēmas

Pastāvīgas mācīšanās veicināšanas praktiskie paņēmieni

Pozitīvas attieksmes veidošana

Metodisko komisiju vadības principi

Mācīšanās metodes

Pedagoģiskais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Strādājot ‘’Daiļradē’’ Nora radīja savus modeļus un daudzus no tiem arī publicēja žurnālā ‘’Santa’’, „Zeltene”, „Adīšana”. Strādājot jau ar izglītojamajiem viņa ir regulāri piedalījusies starptautiskos konkursos un saņēmusi godalgas.

 

Studijas pasniedzēja: Rokdarbi, šūšanas programmas, meistarklases

Izglītība

 • SIA „Latkonsul” Darba drošības speciāliste
 • Rīgas Amatniecības vidusskola „Interjera noformētājs”
 • Latvijas lauksaimnieciskas universitāte, mājturība-pedagoģija, 2 k.
 • RTU Humanitārais institūts (arodpedagoģijas koledža)
 • RTU Humanitārais institūts (arodpedagoģijas sertifikāts)
 • Rīgas vieglas rūpniecības tehnikums: „Trikotāžas šūšanas tehnoloģija”, Tehniķis-tehnologs

Kursi

Romiešu žalūzijas un mīkstie lamberkēni.

SIC „Individualizēta mācību priekšmetu skolotāju sagatavošana pārejai uz mācībām vidusskolā valsts valodā

SIC Izstāžu iekārtošana

SIC Mācību satura un valodas apguves integrācijas metodes bilingvālajā izglītībā

LVAVP Bilingvālas mācību kursi

SIC Jostu un gobelēnu aušanas metodika

SIC Datorzinību pamati

ICĢS sadarbībā ar Sorosa fondu Latvijā, apmācības seminārs 2.pak.

ICĢS sadarbībā ar Sorosa fondu Latvijā, apmācības seminārs 1.pak.

SIC Rokdarbu metodikas jautājumi, pārejot uz mācībām valsts valodā

LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē Darbmācības apguve latviešu

valodā cittautu mācībvalodu skolās

Visu dzīvi mācās – nesen pabeidza dizaina kursus. Viņa pilnībā pārzina dažādas rokdarbu tehnikas – šūšanu, adīšanu, tamborēšanu, pērlīšu pīšanu un izšūšanu.

Irina ir publicējusies izdevumos “Mūsu māja”, “Lublju”, “Izglītība un kultūra”, “Praktiskais latvietis”. Irina uzrakstīja, un izdeva Latvijā pirmo grāmatu par pērlīšu pīšanu “Pērlīšu pīšana krustiņa tehnikā”. Grāmata tika izdota latviešu un krievu valodās.

Skolotājas tehniskā, pedagoģiskā un dizaina izglītība ļauj viņai sagatavot profesionālas programmas un veidot kvalitatīvus apmācības kursus.

Vērtējums: Labi

 

Joma 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Kritērijs 7.1.

Studijas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

 

Studija katru gadu izstrādā darba plānu un izskata iepriekšējā gadā sasniegtos rezultātus. Tā kā Studija ir tiešā finansiālā atkarībā no dibinātāja, jebkurš materiāltehniskais nodrošinājums saskaņā ar plānu tiek apstiprināts pie valdes priekšsēdētāja.

Metodiskā darba jautājumi, dažādi aktuālie jautājumi un programmu uzlabojumi tiek pārrunāti metodiskās komisijas sēdēs..

Lai uzlabotu apmācības sistēmu un mācību programmas, apmeklētā mācību kursa noslēgumā Studija veic izglītojamo anketēšanu. Anketēšanas rezultātu apkopojums tiek izskatīts metodiskās komisijas sēdēs un/vai pedagoģiskās padomes sēdēs, kad izstrādā Studijas nākamās sezonas darbības koncepciju un precizē nodarbību grafiku.

Mācību sezonas laikā jebkurus radušos jautājumus iespējams risināt ar e-pasta starpniecību, uzdodot savus jautājumus Rokdarbu Studijas vadītājai vai pedagogiem (sk. www.rodas.lv sadaļā „Kontakti”).

Ik gadu augustā tiek analizēts un apspriests iepriekšējo divu apmācības ciklu darba rezultāts. Tā kā katrs apmācības cikls tiek noslēgts ar pedagoģiskā kolektīva diskusijā izstrādātu pašvērtējuma starpziņojumu, tad augusta pašvērtējuma dokuments iezīmē galvenās mācību gada tendences un aktuālākos nākamā mācību perioda jautājumus.

Pedagogu izteiktie priekšlikumi gan par mācību darbu, gan Studijas materiālo bāzi tiek uzklausīti un galvenokārt realizēti.

Studijas darba pašvērtēšanā un attīstības plānošanā liela nozīme ir izglītojamo sabiedriskai domai, ko izglītojamie atspoguļo gan savās anketās, gan klātienes tikšanās reizēs ar Studijas vadību.

Šī ir galvenā un sistēmiskā informācija, pēc kuras vadās Studijas vadība, plānojot un realizējot mācību iestādes tekošos un perspektīvos uzdevumus.

 

Studijas prioritātes:

Rokdarbu Studijā „RODAS” turpmākās attīstības iespējas ir saistītas ar šūšanas tehnoloģijas novitāšu aktīvāku īstenošanu gan mācību iestādes programmās, gan speckursos, gan meistarklasēs. Šo Studijas attīstības virzienu diktē jaunākās paaudzes šujamtehnikas plašās iespējas, kas ievērojami bagātina šūšanas tehnoloģisko metožu izvēli, tās vienkāršojot, dažādojot un darot kreatīvāku pašu šūšanas procesu.

Šajā virzienā Studijai vēl ir neizmantotas rezerves, jo šujamtehnikas ražotāji turpina šai virzienā aktīvi strādāt, radot aizvien jaunu un jaunu šo veidu tehniku. Tas liecina, ka ne mazāk svarīgs studijas uzdevums ir pedagoģisko kadru profesionāla izglītošana jauno šūšanas, izšūšanas un adīšanas tehnoloģisko paņēmienu jomā.

Jāizmanto pašvērtējums gan kā izglītības iestādes darba kvalitātes izvērtēšanas forma kopumā, gan kā katra pedagoga individuālā darba kvalitātes vērtējuma forma.

Jāpilnveido izglītojamo sabiedriskās domas pētījumos iegūtas informācijas izmantošana apmācības kvalitātes uzlabošanas un studijas prestiža celšanas nolūkos.

Iestādes darba pašvērtēšanas un attīstības plānošanas kritērijā šīs prioritātes būs pašvērtējuma centrālie jautājumi.

Vērtējums: labi

 

Kritērijs 7.2.

Skolas vadības darbs un personāla vadība.

 

 • Izglītības iestādē ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām.
 • Darba līgumu neatņemama sastāvdaļa – personāla amatu apraksti
 • Studijas dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai, un atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām
 • Izglītības iestādē ir izstrādāta vadības organizatoriskā struktūra un vadītāja kompetences joma.
 • Savā darbībā Studijas vadītais ievēro un veicina gan izglītojamos, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, un ētikas normas. Nepieciešamības gadījumā, Studijas vadītājs iesaistās konfliktu risināšanā.
 • Studijas vadītājs pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicina personāla izpratni par izglītības iestādes vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu.
 • Studijas vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, un aktīvi iesaistās Studijas pasākumos, nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, koordinē metodisko komisiju darbu.
 • Izglītības iestādes vadītājam ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, kurā personālam un izglītojamiem ir iespējas brīvi komunicēt ar iestādes vadību.

Secinājumi:

Jāveido profesionālu pedagoģisko kadru atlases un sagatavošanas sistēma, nodrošinot pedagoģisko kadru profesionālā brieduma pēctecību, pedagogu profesionālās izaugsmes sistēmu, kas nodrošina pedagogu augstu atbildības sajūtu par pedagoģiskā darba kvalitāti.

Vērtējums: labi

 

Kritērijs 7.3.

Studijas sadarbība ar citām institūcijām.

 

SIA “RODAS” valdes priekšsēdētāja ir gan Rokdarbu Studijas «RODAS” dibinātāja, un šīs Studijas pasniedzēja, līdz ar to dažādu jautājumu risināšanai minimāls laika patēriņš.

2013-2014.g. Studija RODAS aktīvi sadarbojās ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Projektā „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros, Studijā tika apmācīti un saņēma diplomus 34 izglītojamie no dažādiem Latvijas reģioniem, tai skaitā no Rīgas, Ogres, Valkas, Rēzeknes un Daugavpils. (sk. tab. 3 pielikumā)

Pateicoties Studijas reputācijai un augstajam apmācības līmenim, ateljē un Modes Nams lūdz, lai iesakām darbam kādu no mūsu labākajiem studentiem. Apģērbu izgatavošanas un mājas tekstila izgatavošanas un rotāšanas jomā, tā mēs izglītojamajiem palīdzam atrast darbu ateljē un veikalos.

2017.g. maijā Studija piedalījās Eiropas Komisijas aptaujā ICF un GfK par jauniešu izglītību sportā un kultūrā. Šie aptaujas datu rezultāti tiks izmantoti tālākai Erasmus + programmas attīstībai.

Studija sadarbojas ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru. 2010.g. Studijas telpās, sadarbojoties ar RIIMC galveno speciālisti Daci Sondari, tika noorganizēta meistarklase Rīgas vispārizglītojošo skolu skolotājiem par tēmu: „Kanzaši tehnikas pielietojums mājturības mācīšanai skolā”, kuru vadīja Studijas pasniedzēja Anda Mazvērsīte.

Jaunajam 2017.-2018. mācību gadam esam sagatavojuši „RODAS” Privilēģiju karte, kura garantē 5 līdz 20% pirkumu atlaides 23 Rīgas veikalos, kuros pārdod audumus, diegus, dziju, šūšanas, pērļošanas un aizkaru izgatavošanas piederumus.

Šo karti kopā ar veikalu sarakstu savā īpašumā iegūs visi mūsu kursu klausītāji, gan bijušie, gan topošie. Par kartes saņemšanu nav jāmaksā.

Jārūpējas, lai šūšanas un rokdarbu Studijas ieguldījums cilvēku profesionālās pilnveides izglītošanā būtu noturīgs, kvalitatīvs un inovatīvs. Tas prasa nepārtrauktu un plānveidīgu darbu ar pedagoģiskajiem kadriem, to rezervi, pedagoģisko kadru profesionālās pilnveides sistēmas plānošanu un īstenošanu.

2013-2014.g. Rīga 24

Vērtējums: loti labi

 

8. Citi sasniegumi.

 

Katra gada noslēgumā Studija anketēja kursu dalībniekus. Atbildes anketās liecina, ka kursu dalībnieki augstu novērtējuši mācību kursa profesionālo līmeni, ir apmierināti ar pedagogu darbu un programmām. Ar anketēšanas rezultātiem un dalībnieku atsauksmēm sīkāk iespējams iepazīties Studijas mājas lapā.

Izglītības iespēju paplašināšanai Studija piedāvā ne tikai ilglaicīgas profesionālās pilnveides izglītības programmas, bet arī dažādus kvalifikācijas celšanas kursus, t.i.:

Rokdarbu Meistarklases:

„Appītas šallītes un pērļoti auskari”, 6st.

Šūšanas Meistarklases:

„Manekenu un piegriešņu izgatavošana”, 18st.

„Ideālās bikses”, 24st.

„Trikotāžas šūšanā un transformējamas kleitas (Superkleitas) ”, 24st.

„Trikotāžas apģērba dizains un šūšana”, 24st.

Māšīnadīšanas Meistarklase:

„Adījumu konstruēšana un modelēšana”, 18st.

Gandrīz visas Studijas piedāvātās mācību programmas veidotas tā, lai tajos varētu piedalīties jebkurš interesents, pat ja viņam nav iepriekšējo zināšanu un prasmju.

Izņēmumu sastāda tikai 3 programmas: „Manekenu un piegriežņu izgatavošana”, „Ideālās bikses”, kuru apguvei ir nepieciešamas vismaz minimālās šūšanas prasmes, un „Adījumu konstruēšana un modelēšana”, jo šī programma ir profesionālās pilnveides izglītības programmas „Mašīnadīšanas tehnoloģijas pamati” turpinājums.

Šādas programmas ir ļoti populāras un, pamatojoties uz apmācāmo vēlmēm, nodarbības tiek organizētas cauru gadu.

Laika periodā kopš Studijas programmu akreditācijas 2010.gadā, Studija:

 • ir nostiprinājusies visos Studija darbības vērtējumu kritērijos,
 • bijusi uzticīga savas darbības pamatmērķiem,
 • stiprinājusi sadarbības saikni visos Studijas darbības galvenajos virzienos,
 • saglabājusi un vairojusi savu nozīmi profesionālās pilnveides izglītības iestāžu vidū.

 

Vērtējums: Labi

 

 

 

9.Skolas turpmākās attīstības galvenie virzieni.

 

Nodrošinot augstas kvalitātes pakalpojumus:

1. Veicināt Studijas profesionālās pilnveides izglītību, paaugstināt šūšanas un Rokdarbu Studijas “RODAS“ prestižu un atpazīstamību, līdz ar to nodrošinot lielāku Studijas konkurētspēju citu izglītības iestāžu vidū.

2. Turpināt attīstīt tādu profesionālās pilnveides izglītošanas modeli, kas dod iespējas cilvēkiem ar noslogotu profesionālo ikdienu veiksmīgi apgūt viņus papildus interesējošās prasmes un veicināt viņu profesionālās pārkvalifikācijas procesu.

3. Paplašināt sadarbību ar citu institūciju speciālistiem, uzņēmējiem;

4. Aktualizēt vērtēšanas sistēmu Studijā, par pamatu ņemot izglītojamo iepriekšējo zināšanu līmeni (teorētisko zināšanu vērtēšanas sistēma, praktisko mācību vērtēšanas sistēma).

5. Izstrādāt izglītojamajiem saprotamus ieskaišu un eksāmena darbu noformējumus, kā arī minimālo un maksimālo darbu apjomu.

6. Radīt optimālākus darba apstākļus personālam, nodrošināt relaksācijas aktivitātes iespēju.

 

 

 

Izglītības iestādes/eksaminācijas centra

vadītājs                                                                                   Agrita Dzenīte

(paraksts)                                                        (vārds, uzvārds)

Z. v.

 

SASKAŅOTS

 

SIA RODAS valdes priekšsēdētāja

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

 

Irina Ļebedeva

(paraksts)                                                          (vārds, uzvārds)

 

24.07.2017.

(datums)

Z. v.

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums”, “paraksts” un “Z. v.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tabula 1

 

Rokdarbu Studijas „RODAS” īstenoto programmu saraksts

Šūšanas un konstruēšanas programmas

Mācību programmas nosaukums,

programmas kods

Mācību programmas ilgums, ak.st.

Licences Nr

 

Akreditācijas lapas Nr,

derīguma termiņš

1. Apģērbu konstruēšana modelēšana un šūšanas

kods 20P 542 02 1

240 Р-15505

Al 6283

Līdz 10.03.2017.

1.1. Apģērbu konstruēšana un modelēšana

kods 20P 542 02 1

240 Р-15504

Al 6144

Līdz 10.03.2017.

1.2. Tērpu konstruēšanas un modelēšanas pamati

kods 20P 542 02 1

160 P-15503

Al 6147

Līdz 10.03.2017.

2.1. Apģērbu šūšanas tehnoloģija

kods 20P 542 02 1

240 Р-15507

Al 6145

Līdz 10.03.2017.

2.2. Apģērbu šūšanas pamati

kods 20P 542 02 1

160 Р-15506

Al 6146

Līdz 10.03.2017.

3.1. Mājas tekstila izgatavošana un rotāšana

kods 20P 215 02 1

160 P-15501

Al-5114

Līdz 10.03.2017.

 

 

 

 

Tamborēšanas, adīšanas un mašīnadīšanas programmas

Mācību programmas nosaukums,

programmas kods

Mācību programmas ilgums, ak.st. Licences Nr

Akreditācijas lapas Nr,

derīguma termiņš

4.1. Tamborēšanas tehnoloģija

kods 20P 215 02

240 P-4811

Al 6464

Līdz 12.06.2019.

4.2. Tamborēšanas tehnoloģijas pamati

kods 20P 215 02

160 P-7842 -

5.1. Adīšanas tehnoloģija

kods 20P 215 02 1

240 Р-15492

Al 4837

Līdz 10.03.2017.

5.2. Adīšanas tehnoloģijas pamati

kods 20P 215 02 1

160 P-15491

Al 5172

Līdz 10.03.2017.

6.1. Mašīnadīšanas tehnoloģijas pamati

kods 20P 215 02 1

240 Р-15494

Al 4836

Līdz 10.03.2017.

6.2. Mašīnadīšanas darba paņēmieni

kods 20P 215 02 1

160 P-15493

Al 6614

Līdz 10.03.2017.

 

Pērļošanas programmas

Mācību programmas nosaukums,

programmas kods

Mācību programmas ilgums, ak.st. Licences Nr

Akreditācijas lapas Nr,

derīguma termiņš

7.1. Pērlīšu tehnikā izgatavotas rotaslietas

kods 20P 215 02

240 P-4814

Al 6465

Līdz 12.06.2019.

7.1. Pērlīšu tehnikās pamati

kods 20P 215 02

160 P-7841 -

8.1. Pērlīšu tehnikas pielietojums izstrādājumos

kods 20P 215 02

240 P-4813 -

9.1. Pērlīšu audumi un minigobelēni

kods 20P 215 02

160 P-4812

Al 6615

Līdz 12.06.2019.

 

Tabula 2.

Izglītojamo skaits akreditācijas laika

periodā no 2012.gada līdz 2016.gada apmācības ciklos

2012.gada apmācības cikls 13 izglītojamie
2013. gada apmācības cikls 16 izglītojamie
2014.gada apmācības cikls 79 izglītojamie
2015.gada apmācības cikls 84 izglītojamie
2016.gada apmācības cikls 79 izglītojamie
Kopā par 2012. – 2016.m. g.g.: 271 izglītojamie

 

 

 

Tabula 3.

„Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros, izglītojamo skaits

 

Apmācības laiks Programmas nosaukums Izglītojamo skaits
2013.-2014. m.g.g. Apģērbu konstruēšanas un modelēšanas pamati 8 izglītojamie
Apģērbu šūšanas pamati 8 izglītojamie
Lentīšu izšūšana un ziedu izgatavošanas pamati 2 izglītojamie
Mājas tekstila izgatavošana un rotāšana 1 izglītojamie
Kopā: 19 izglītojamie
2014. m.g. Apģērbu konstruēšanas un modelēšanas pamati 7 izglītojamie
Apģērbu šūšanas pamati 3 izglītojamie
Mašīnadīšanas darba paņēmieni 5 izglītojamie
15 izglītojamie
Kopā par 2013. – 2014.m. g.g. 34 izglītojamie